مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 11 کاوا SLG164B

مشخصات ژنراتور SLG164B
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG164B
توان اسمی بر حسب کاوا 11
توان اضطراری بر حسب کاوا 13
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG164B
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 13.5 کاوا SLG164C

مشخصات ژنراتور SLG164C
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG164C
توان اسمی بر حسب کاوا 13.5
توان اضطراری بر حسب کاوا 15
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG164C
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 16 کاوا SLG164D

مشخصات ژنراتور SLG164D
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG164D
توان اسمی بر حسب کاوا 16
توان اضطراری بر حسب کاوا 20
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG164D
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 22.5 کاوا SLG184E

مشخصات ژنراتور SLG184E
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG184E
توان اسمی بر حسب کاوا 22.5
توان اضطراری بر حسب کاوا 25
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG184E
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 27.5 کاوا SLG184F

مشخصات ژنراتور SLG184F
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG184F
توان اسمی بر حسب کاوا 27.5
توان اضطراری بر حسب کاوا 31
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG184F
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 31.3 SLG184G

مشخصات ژنراتور SLG184G
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG184G
توان اسمی بر حسب کاوا 31.3
توان اضطراری بر حسب کاوا 33
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG184G
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 37.5 کاوا SLG184H

مشخصات ژنراتور SLG184H
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG184H
توان اسمی بر حسب کاوا 37.5
توان اضطراری بر حسب کاوا 42
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG184H
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 40 کاوا SLG184J

مشخصات ژنراتور SLG184J
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG184J
توان اسمی بر حسب کاوا 40
توان اضطراری بر حسب کاوا 45
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG184J
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 42.5 کاوا SLG224C

مشخصات ژنراتور SLG224C
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG224C
توان اسمی بر حسب کاوا 42.5
توان اضطراری بر حسب کاوا 47.5
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG224C
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 50 کاوا SLG224D

مشخصات ژنراتور SLG224D
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG224D
توان اسمی بر حسب کاوا 50
توان اضطراری بر حسب کاوا 55
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG224D
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 60 کاوا SLG224E

مشخصات ژنراتور SLG224E
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG224E
توان اسمی بر حسب کاوا 60
توان اضطراری بر حسب کاوا 66
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG224E
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 72.5 کاوا SLG224F

مشخصات ژنراتور SLG224F
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG224F
توان اسمی بر حسب کاوا 72.5
توان اضطراری بر حسب کاوا 85
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG224F
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 85 کاوا SLG224G

مشخصات ژنراتور SLG224G
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG224G
توان اسمی بر حسب کاوا 85
توان اضطراری بر حسب کاوا 94
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG224G
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 100 کاوا SLG274C

مشخصات ژنراتور SLG274C
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG274C
توان اسمی بر حسب کاوا 100
توان اضطراری بر حسب کاوا 110
فرکانس 50
عایق H
اضافه بار 110
مشخصات ژنراتور SLG274C
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
تعداد بلبرینگ 1
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 114 کاوا SLG274D

مشخصات ژنراتور SLG274D
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG274D
توان اسمی بر حسب کاوا 114
توان اضطراری بر حسب کاوا 125
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG274D
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 140 کاوا SLG274E

مشخصات ژنراتور SLG274E
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG274E
توان اسمی بر حسب کاوا 140
توان اضطراری بر حسب کاوا 155
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG274E
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 160 کاوا SLG274F

مشخصات ژنراتور SLG274F
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG274F
توان اسمی بر حسب کاوا 160
توان اضطراری بر حسب کاوا 180
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG274F
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 180 کاوا SLG274G

مشخصات ژنراتور SLG274G
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG274G
توان اسمی بر حسب کاوا 180
توان اضطراری بر حسب کاوا 200
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG274G
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 200 کاوا SLG274H

مشخصات ژنراتور SLG274H
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG274H
توان اسمی بر حسب کاوا 200
توان اضطراری بر حسب کاوا 225
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG274H
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 250 کاوا SLG274K

مشخصات ژنراتور SLG274K
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG274K
توان اسمی بر حسب کاوا 250
توان اضطراری بر حسب کاوا 280
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG274K
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 295 کاوا SLG314D

مشخصات ژنراتور SLG314D
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG314D
توان اسمی بر حسب کاوا 295
توان اضطراری بر حسب کاوا 330
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG314D
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 325 کاوا SLG314E

مشخصات ژنراتور SLG314E
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG314E
توان اسمی بر حسب کاوا 325
توان اضطراری بر حسب کاوا 350
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG314E
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 380 کاوا SLG314F

مشخصات ژنراتور SLG314F
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG314F
توان اسمی بر حسب کاوا 380
توان اضطراری بر حسب کاوا 450
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG314F
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 450 کاوا SLG354C

مشخصات ژنراتور SLG354C
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG354C
توان اسمی بر حسب کاوا 450
توان اضطراری بر حسب کاوا 500
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG354C
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 500 کاوا SLG354D

مشخصات ژنراتور SLG354D
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG354D
توان اسمی بر حسب کاوا 500
توان اضطراری بر حسب کاوا 550
فرکانس 50
عایق H
اضافه بار 110
مشخصات ژنراتور SLG354D
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
تعداد بلبرینگ 1
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 600 کاوا SLG354E

مشخصات ژنراتور SLG354E
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG354E
توان اسمی بر حسب کاوا 600
توان اضطراری بر حسب کاوا 700
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG354E
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی ژنراتور استمفرد چینی 670 کاوا SLG354F

مشخصات ژنراتور SLG354F
برند ژنراتور Stamford-Power
مدل ژنراتور SLG354F
توان اسمی بر حسب کاوا 670
توان اضطراری بر حسب کاوا 785
فرکانس 50
عایق H
مشخصات ژنراتور SLG354F
اضافه بار 110
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 400/230
حداکثر تعداد دور 2250
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور تک فاز چینی 3 کیلووات ST-3

مشخصات ژنراتور ST-3
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور ST-3
توان اسمی بر حسب کاوا 3
فرکانس 50
ضریب قدرت 1
مشخصات ژنراتور ST-3
تعداد پل 4
تعداد بلبرینگ 2
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 3 کیلووات STC-3

مشخصات ژنراتور STC-3
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-3
توان اسمی بر حسب کاوا 3.75
فرکانس 50
ضریب قدرت 0.8
مشخصات ژنراتور STC-3
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور تک فاز چینی 5 کیلووات ST-5

مشخصات ژنراتور ST-5
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور ST-5
توان اسمی بر حسب کاوا 5
فرکانس 50
ضریب قدرت 1
مشخصات ژنراتور ST-5
تعداد پل 4
تعداد بلبرینگ 2
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 5 کیلووات STC-5

مشخصات ژنراتور STC-5
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-5
توان اسمی بر حسب کاوا 6.25
فرکانس 50
مشخصات ژنراتور STC-5
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500

مشخصات فنی آلترناتور تک‌فاز چینی 7.5 کیلووات ST-7.5

مشخصات ژنراتور ST-7.5
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور ST-7.5
توان اسمی بر حسب کاوا 7.5
فرکانس 50
ضریب قدرت 1
مشخصات ژنراتور ST-7.5
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 7.5 کیلووات STC-7.5

مشخصات ژنراتور STC-7.5
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-7.5
توان اسمی بر حسب کاوا 9.4
فرکانس 50
مشخصات ژنراتور STC-7.5
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500

مشخصات فنی آلترناتور تک‌فاز چینی 10 کیلووات ST-10

مشخصات ژنراتور ST-10
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور ST-10
توان اسمی بر حسب کاوا 10
فرکانس 50
ضریب قدرت 1
مشخصات ژنراتور ST-10
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور تک فاز چینی 12 کیلووات ST-12

مشخصات ژنراتور ST-12
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور ST-12
توان اسمی بر حسب کاوا 12
فرکانس 50
ضریب قدرت 1
مشخصات ژنراتور ST-12
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 10 کیلووات STC-10

مشخصات ژنراتور STC-10
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-10
توان اسمی بر حسب کاوا 12.5
فرکانس 50
مشخصات ژنراتور STC-10
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500

مشخصات فنی آلترناتور تک‌فاز چینی 15 کیلووات ST-15

مشخصات ژنراتور ST-15
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور ST-15
توان اسمی بر حسب کاوا 15
فرکانس 50
ضریب قدرت 1
مشخصات ژنراتور ST-15
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 12 کیلووات STC-12

مشخصات ژنراتور STC-12
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-12
توان اسمی بر حسب کاوا 15
فرکانس 50
مشخصات ژنراتور STC-12
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 15 کیلووات STC-15

مشخصات ژنراتور STC-15
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-15
توان اسمی بر حسب کاوا 18.75
فرکانس 50
مشخصات ژنراتور STC-15
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500

مشخصات فنی آلترناتور تک فاز چینی 20 کیلووات ST-20

مشخصات ژنراتور ST-20
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور ST-20
توان اسمی بر حسب کاوا 20
فرکانس 50
ضریب قدرت 1
مشخصات ژنراتور ST-20
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور تک‌فاز چینی 24 کیلووات ST-24

مشخصات ژنراتور ST-24
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور ST-24
توان اسمی بر حسب کاوا 24
فرکانس 50
ضریب قدرت 1
مشخصات ژنراتور ST-24
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 20 کیلووات STC-20

مشخصات ژنراتور STC-20
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-20
توان اسمی بر حسب کاوا 25
فرکانس 50
مشخصات ژنراتور STC-20
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 25 کیلووات STC-25

مشخصات ژنراتور STC-25
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-25
توان اسمی بر حسب کاوا 31.25
فرکانس 50
مشخصات ژنراتور STC-25
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 30 کیلووات STC-30

مشخصات ژنراتور STC-30
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-30
توان اسمی بر حسب کاوا 37.5
فرکانس 50
مشخصات ژنراتور STC-30
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 40 کیلووات STC-40

مشخصات ژنراتور STC-40
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-40
توان اسمی بر حسب کاوا 50
فرکانس 50
ضریب قدرت 0.8
مشخصات ژنراتور STC-40
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 50 کیلووات STC-50

مشخصات ژنراتور STC-50
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-50
توان اسمی بر حسب کاوا 62.5
فرکانس 50
مشخصات ژنراتور STC-50
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 60 کیلووات STC-60

مشخصات ژنراتور STC-60
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-60
توان اسمی بر حسب کاوا 75
فرکانس 50
مشخصات ژنراتور STC-60
ضریب قدرت 0.8
تعداد پل 4
ولتاژ خروجی 230
حداکثر تعداد دور 1500

مشخصات فنی آلترناتور سه‌فاز چینی 80 کیلووات STC-80

مشخصات ژنراتور STC-80
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-80
توان اسمی بر حسب کاوا 100
فرکانس 50
سیستم حفاظت IP21
ضریب قدرت 0.8
مشخصات ژنراتور STC-80
تعداد پل 4
تعداد بلبرینگ 2
ولتاژ خروجی 230-380
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

مشخصات فنی آلترناتور سه فاز چینی 100 کیلووات STC-100

مشخصات ژنراتور STC-100
برند ژنراتور ST/STC china
مدل ژنراتور STC-100
توان اسمی بر حسب کاوا 125
فرکانس 50
سیستم حفاظت IP21
ضریب قدرت 0.8
مشخصات ژنراتور STC-100
تعداد پل 4
تعداد بلبرینگ 2
ولتاژ خروجی 230-380
حداکثر تعداد دور 1500
کشور مبدأ برند چین

جهت دریافت مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان فروش تماس بگیرید

دریافت مشاوره با واتساپ تماس با ما